کاربرد های لوله های پلی اتیلن

- بخش آبیاری
- بخش تحت فشار
- آب آشامیدنی
- فاضلاب مسکونی و صنعتی
- بخش آبرسانی روستایی و شهری
- بخش انتقال گاز شهری و بین شهری
- پوشش کابل های مخابرات و...
- سیستم های انتقال مواد شیمیایی

Applications

- Water Supplying
- Under Pressure Watering
- Potable Water
- Waste of Residential and Industrial Districts
- Civil and Rural Watering System
- Cable Covering
- Compressed Air Systems and Deionized Water
- Chemical Transfer System

Standard & QC / کنترل کیفیت و استاندارد :: Contact / تماس با ما :: Site Map / نقشه سایت  :: 
 :: آبیاری قطره ای :: Applications / کاربردها :: Specifications / مشخصات تولیدات :: Profile / نمایه شرکت :: Home / آغاز

Copyright © 2009 Parsian Louleh www.parsianpipe.com , All rights reserved.
Powered By : F1GROUP